Taxaties voor behoud van uw bezit

Privacyverklaring

Privacyverklaring www.Bureau2G.nl

Onafhankelijke Register Taxateur  (BUREAU2G) is dienstverlener, gespecialiseerd in het taxeren van commercieel vastgoed in opdracht van derden. BUREAU2G communiceert met haar (potentiële) cliënten via persoonlijke gesprekken, telefoon, post, e-mail en social media. Daarnaast kan BUREAU2G gegevens verzamelen van de bezoekers van deze website.

Bezoekersgegevens
De gegevens die tijdens uw bezoek aan deze website worden vastgelegd, hebben tot doel de gebruiksvriendelijkheid van deze site te verbeteren. Zo kan BUREAU2G op basis van de bezoekersgegevens specifiek op u afgestemde informatie op de website plaatsen, en de dienstverlening aan u verbeteren. Het kan voorkomen dat BUREAU2G uw persoonsgegevens gebruikt om u gericht te informeren over ontwikkelingen op het gebied van taxaties van commercieel vastgoed, die voor u van belang kunnen zijn.

Bescherming persoonsgegevens
BUREAU2G respecteert in alle opzichten uw persoonlijke levenssfeer. Wij zorgen dan ook voor een strikte bescherming van de gegevens die wij van u hebben. Wij behandelen uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid. De medewerkers van BUREAU2G, die van uw gegevens kennis hebben, zijn gehouden aan geheimhouding. De behandeling van de persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens, die wij van bezoekers aan deze website verzamelen, zijn en blijven uitsluitend toegankelijk voor daartoe aangewezen medewerkers van BUREAU2G. Derden krijgen dan ook op geen enkele wijze toegang tot onze bestanden met bezoekersgegevens. Een mogelijke uitzondering op deze regel doet zich voor indien de overheid of een van de toezichthouders in het kader van een onderzoek inzicht in de gegevensbestanden opeist. Alleen in dit uitzonderlijke geval zal BUREAU2G de gegevensbestanden aan de overheid of toezichthouder overdragen.

Aanpassingen
BUREAU2G houdt zich het recht voor om de tekst van deze privacyverklaring aan te passen, indien de situatie daarom vraagt. Dit kan voorkomen in geval van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving, of na toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen. Altijd is de meest recent geplaatste privacyverklaring van toepassing op deze website; met de plaatsing van een nieuwe privacyverklaring is de voorgaande versie komen te vervallen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring en de datum van ondertekening, zodat u weet dat u kennis hebt van de meest recente versie.