Taxaties voor behoud van uw bezit

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: BUREAU 2G, GEVESTIGD TE VELDHOVEN

1. AANDUIDING PARTIJEN
In deze voorwaarden wordt Bureau 2G aangeduid als: Bureau 2G. De andere partij als : wederpartij.
2. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Bureau 2G en wederpartij, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, nadrukkelijk met uitsluiting van nadere voorwaarden en condities, tenzij Bureau 2G uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bureau 2G, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘wederpartij’, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers die tezamen een opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigde.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle offertes van Bureau 2G, met daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en binden Bureau 2G niet, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Zonder opdrachtbevestiging zijdens Bureau 2G kan de opdracht nimmer geacht worden door Bureau 2G te zijn geaccepteerd. Opdrachten die door wederpartij worden geplaatst per telefoon of email komen dan ook pas tot stand na bevestiging door Bureau 2G. Bureau 2G is gerechtigd haar offerte binnen 2 werkdagen na ontvangst van aanvaarding door de wederpartij te herroepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen dat de offerte niet vrijblijvend is. Offertes worden in elk geval geacht te zijn vervallen, indien deze niet binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de offertes zijn aanvaard.
Een overeenkomst tussen Bureau 2G en de wederpartij komt eerst tot stand nadat Bureau 2G de aan haar gegeven opdracht heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging van Bureau 2G wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door wederpartij binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Bureau 2G uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht te zijn tot stand gekomen, indien Bureau 2G de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de te verrichte werkzaamheden. In dat geval zal de door Bureau 2G aan wederpartij toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging en heeft wederpartij alsdan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.
Bureau 2G zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en is niet gehouden een bepaald resultaat te bereiken.
Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens die Bureau 2G nodig heeft voor het naar het oordeel van Bureau 2G adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit zijn te komen van Bureau 2G. Dit geldt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, voor de in de opdrachtbevestiging nader omschreven respectievelijk genoemde stukken.

4. PRIJS EN BETALING
Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders weergegeven, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief de niet tot de normale bedrijfskosten behorende kosten. Indien na het verzenden van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren zoals belastingen, sociale- en/of overheidslasten , assurantiepremies en dergelijke stijgen heeft Bureau 2G het recht de met wederpartij overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Bureau 2G stelt wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis van de aanpassing van de prijs.
De wederpartij is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum deze te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. De aan de door de wederpartij te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen volledig voor rekening van de wederpartij. De wederpartij dient zorg te dragen voor betaling van het verschuldigde bedrag aan Bureau 2G, zonder enige korting of verrekening, hoe dan ook genaamd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij is nimmer gerechtigd een beroep te op een recht van opschorting van betalingsverplichtingen jegens Bureau 2G.
Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat in gebrekenstelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Bureau 2G geleden en te lijden schade.
Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of in gebrekenstelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als één maand.
Bureau 2G is gerechtigd zijn vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om tot de incassering van de vordering te komen van Bureau 2G komen nadrukkelijk integraal voor rekening van wederpartij en worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,–.
Als met meerdere wederpartijen gezamenlijk een overeenkomst is aangegaan, is ieder van de wederpartijen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de overeengekomen prijs.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Bureau 2G op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. TERMIJNEN
Indien een uitvoering van een opdracht niet binnen de opgegeven en overeengekomen termijn mocht kunnen geschieden kan Bureau 2G daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft wederpartij nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens Bureau 2G aangegane verplichting, waaronder uitdrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen. Wederpartij heeft evenmin aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau 2G. Bureau 2G wordt geacht toestemming te hebben verkregen de van de zijde van de wederpartij om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake daarvan telkens per onderdeel afzonderlijk aan wederpartij te factureren.

6. NIET TOEREKENBARE TERKORTKOMINGEN (overmacht)
Overmacht hoe dan ook ontstaan, hieronder nadrukkelijk, doch uitsluitend, in ieder geval begrepen ziekte onder de door Bureau 2G ingeschakelde derden, brand, technische bedrijfsstoornissen, etc., geeft Bureau 2G te zijner keuze het recht of wel de overeengekomen termijn van uitvoering van de werkzaamheden te overschrijden of wel de met wederpartij gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Bureau 2G het dier
zake niet enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Indien op het moment van de ontbinding in gevolge dit artikel reeds door Bureau 2G een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, is wederpartij gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden te betalen met inachtneming van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de eventueel door Bureau 2G reeds gemaakte kosten.

7. ONTBINDING EN OPSCHORTING
Wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Bureau 2G met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Bureau 2G ontstane schade vergoed met een minimum van 10% van de opdrachtprijs. Onder deze schade wordt begrepen de door Bureau 2G geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval die werkzaamheden die Bureau 2G reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, in de ruimste zin des woords. Annulering van de duurovereenkomst door wederpartij is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Zodra een opdracht is gestart, is annulering niet meer mogelijk. Als dan is wederpartij gehouden de volledige overeengekomen vergoeding te voldoen, ook als volledige uitvoering van de opdracht of eventuele deelopdrachten niet meer wordt gewenst. Art. 7:408 Lid 2 BW is niet van toepassing. Bureau 2G is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te annuleren. Onder meer als naar har oordeel de verhouding met opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, als openstaande facturen niet binnen de geldende betalingstermijn worden voldaan en indien Bureau 2G voor de uitvoering van de opdrachten afhankelijk is van derden die, om welke reden dan ook aangegeven hebben, niet of niet tijdig die medewerking te kunnen verrichten.
Indien er gerede twijfel en/of gegronde vrees bestaat bij Bureau 2G omtrent de tijdige betaling van de wederpartij, is Bureau 2G bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, of indien haar werkzaamheden gereed zijn en geresulteerd hebben in verslagen, rapporten of adviezen de betreffende stukken onder zich te houden tot dat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling van het overeengekomen bedrag, vermeerderd met de vertragingsschade heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Bureau 2G door deze vertraging geleden schade.

8. RECLAMES, ONDERZOEK
Het niet aanvaarden van overeengekomen werkzaamheden ontheft wederpartij in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen jegens Bureau 2G. Klachten omtrent kwaliteit, de wijze waarop werkzaamheden zijn verricht dan wel omtrent de tarieftoepassing worden door Bureau 2G slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk door wederpartij bij Bureau 2G worden ingediend, waarbij wederpartij melding maakt van het moment van het verrichten van de werkzaamheden, de aard van de verrichte werkzaamheden alsook een andere omschrijving van de klacht. Klachten over de verrichting van de werkzaamheden mogen geen invloed hebben op eerder verrichte werkzaamheden. Bureau 2G is niet gehouden een klacht in behandeling te nemen zolang wederpartij enige factuur voor verrichte werkzaamheden onbetaald laat. Mocht de klacht betrekking hebben op aspecten die voortvloeien uit of samenhangen met informatie of specificaties als verstrekt door wederpartij, dan is Bureau 2G niet gehouden de klacht in behandeling te nemen. Bureau 2G kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden geacht voor fouten, door Bureau 2G gemaakt in de opdracht, alsmede voor het niet door wederpartij kunnen gebruiken dan wel benutten in de ruimste zin des woords van de door Bureau 2G verrichte werkzaamheden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
Het niet aansprakelijk zijn voor enige schade omvat schade die is ontstaan of is veroorzaakt door het gebruik van de verrichte werkzaamheden of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de werkzaamheden zijn betrokken, tenzij zulks schriftelijk door Bureau 2G is gegarandeerd. Bureau 2G is evenmin aansprakelijk indien door wederpartij wordt gemeend dat Bureau 2G had moeten adviseren, terwijl Bureau 2G advisering achterwege heeft gelaten, tenzij ter zake van het nalaten advies te verstrekken Bureau 2G opzet dan wel bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Bureau 2G is evenmin aansprakelijk voor beschadiging, of verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens, in welke vorm dan ook die door wederpartij aan Bureau 2G ter beschikking zijn gesteld. Bureau 2G is evenmin aansprakelijk voor de invulling die door wederpartij wordt gegeven aan de door Bureau 2G verrichte werkzaamheden. Wederpartij is uitdrukkelijk gehouden Bureau 2G te vrijwaren voor en Bureau 2G schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden die samenhangen met respectievelijk betreffende schade ter zake waarvan Bureau 2G niet aansprakelijk is.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen, die tussen Bureau 2G en wederpartij, betreffende de uitvoering van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, offertes, opdrachten en dergelijke als mede gevoerde onderhandelingen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.
Op elke overeenkomst tussen Bureau 2G en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door wederpartij met door Bureau 2G ingeschakelde derden, verbinden Bureau 2G slechts indien zij door Bureau 2G zelf schriftelijk nadrukkelijk worden bevestigd.
Veranderingen en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Bureau 2G en wederpartij zijn overeengekomen.
Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Bureau 2G aan wederpartij wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen, worden geacht strikt persoonlijk en vertrouwelijk te zijn. Mochten onderhandelingen niet uitmonden in een overeenkomst, dan is wederpartij gehouden de hoogste mate van geheimhouding te betrachten ten aanzien van die informatie, die zij dan niet mag verstrekken aan derden. Daarnaast zal wederpartij niet gerechtigd zijn op enigerlei wijze gebruik te maken van de door Bureau 2G reeds aangeleverde informatie.

11. DEPOT
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.